Aktualności

Wróć do aktualności

9% stawka CIT od 2019 r.

2019-01-03 13:51:02

Od 1 stycznia 2019 roku nowelizacja wprowadza obniżoną do wysokości 9% stawkę podatku CIT dla niektórych podatników. Nowa stawka zastąpi obowiązującą obecnie 15% stawkę podatku CIT.


Wyróżniamy dwa wskaźniki dla zastosowania preferencji


Rozwiązanie to dotyczy podatników posiadających status „małego podatnika” (ustalany w oparciu o przychody z poprzedniego roku podatkowego) chyba, że jest to ich pierwszy rok podatkowy. Obecnie status małego podatnika opiera się o kurs z 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.


Z preferencji będą mogły też skorzystać podmioty, których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł. Przeliczenia kwot 1,2 mln euro dokonywane będzie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Oznacza to, że faktycznie podmioty, które będą chciały zastosować stawkę obniżoną, dowiedzą się o możliwościach uzyskania preferencyjnie opodatkowanych dochodów dopiero na początku roku.


Preferencyjna stawka podatku ograniczona jest wyłącznie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.


Należy zatem pamiętać, że zmiana stawki dotyczy tylko podatku płaconego przez osobę prawną. Zyski kapitałowe po stronie udziałowców takiego podmiotu nadal pozostają dodatkowo opodatkowane – stawką 19%. Nadal zatem, patrząc od strony ostatecznego odbiorcy zysku, dochód generowany przez podmiot pozostaje opodatkowany dwukrotnie – łącznie stawką 28% (a u podatników, którzy nie skorzystają z nowej preferencji na poziomie 38%).


Brak możliwości zastosowania 9% stawki stosuje się do:

1. spółki dzielonej,
2. podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy, lub
b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników 
- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. 

Ponadto, stawki obniżonej nie zastosujemy także, dla podatnika, który w roku podatkowym rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, w przypadku gdy został utworzony:
1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartościprzekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.